S.H.A.M.E.: dealer or healer?

S.H.A.M.E.: dealer or healer?

“Tôi đã thấy những người bán tài sản và liều mạng để có thể nhập khẩu cần sa trái phép. Họ có một điểm chung – họ đang cố gắng giúp đỡ người thân đang chịu đựng bệnh tật. Chính phủ Úc đang làm việc, rất chậm, để hợp pháp hóa cần sa y tế. Trong khi đó, nhiều người Úc vẫn đang chịu đựng và đau đớn hàng ngày.” Heather Gladman, 2016

S.H.A.M.E.: dealer or healer?