Scroll Top
Nhiếp ảnh gia
Bạch Nam Hải

Dealer or healer?

Sách ảnh đen trắng kể về câu chuyện của Heather Gladman, một nhà hoạt động xã hội trong quá trình biểu tình nâng cao nhận thức xã hội về cần sa y tế tại Úc.